Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KAPOS s.r.o.

V prípade akcie, ktorá sa má uskutočniť o 10 alebo menej pracovných dní, sa prosím pred úhradou Vašej objednávky poraďte s nami cez e-mail alebo telefonicky. Ďakujeme.

1.     Definície pojmov

1.1.     „Všeobecné obchodné podmienky“ sú tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KAPOS a jej zákazníkmi.
1.2.     „KAPOS“ je spoločnosť KAPOS s.r.o., Vajnorská 98/C , Bratislava 831 04, Slovenská republika, IČO: 35 887 079, DIČ: 2021838874, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 31841/B, ktorá je prevádzkovateľom webstránok www.kapos.sk. Spoločnosť KAPOS môžete kontaktovať na emailovej adrese office@kapos.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421/903 843 781.
1.3.     „Podujatie“ je kultúrne alebo športové podujatie, na ktoré spoločnosť KAPOS predáva vstupenky a ktoré organizuje alebo prevádzkuje Usporiadateľ alebo spoločnosť KAPOS.
1.4.     „Usporiadateľ“ je osoba, ktorá prevádzkuje alebo organizuje Podujatie, resp. sprostredkúva konanie Podujatí. Usporiadateľ môže byť priamo spoločnosť KAPOS alebo osoba, ktorá je so spoločnosťou KAPOS v zmluvnom vzťahu umožňujúcom spoločnosti KAPOS sprostredkovanie predaja vstupeniek na Podujatie.
1.5.     „Vstupenka“ je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie.
1.6.     „Majiteľ vstupenky“ je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku, prípadne na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok osoba, ktorá má vstupenku v oprávnenej držbe.
1.7.     „Záujemca“ je osoba, ktorá odoslala do spoločnosti KAPOS písomnú objednávku prostredníctvom formulára umiestneného na webstránke www.kapos.sk alebo prostredníctvom emailu na adresu office@kapos.sk alebo iným spôsobom.
1.8.     „Prevádzkové pravidlá“ sú prevádzkové pravidlá jednotlivých Podujatí resp. priestorov, kde sa Podujatie uskutočňuje, s ktorými sa každý môže oboznámiť na mieste Podujatia, prípadne sú zverejnené Usporiadateľom v súvislosti s Podujatím. Prevádzkové pravidlá jednotliví Usporiadatelia označujú rôzne, väčšinou pojmami ako: „Všeobecné pokyny usporiadateľa“, „Prevádzkový poriadok“ a podobne.

2.     Úvodné ustanovenia

2.1.     Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na objednávanie, predaj, platby a reklamácie všetkých Vstupeniek na Podujatia a ostatných produktov a služieb, ktoré ponúka spoločnosť KAPOS. Na ostatné tovary a služby, ktoré ponúka spoločnosť KAPOS, sa tieto Všeobecné obchodné podmienky vzťahujú primerane.
2.2.     Opis Podujatí, na ktoré si môže Záujemca objednať Vstupenky od spoločnosti KAPOS, je uvedený na webstránke www.kapos.sk. Na tejto webstránke môže Záujemca nájsť aj opis tovarov a služieb, ktoré spoločnosť KAPOS ponúka v rámci ďalšej obchodnej činnosti.
2.3.     Cena Vstupeniek je uvedená na webstránke www.kapos.sk pri opise Podujatia, na ktoré spoločnosť KAPOS Vstupenku ponúka. S cenou Vstupeniek bude Záujemca oboznámený pred vyplnením Objednávky, ako aj pred jej odoslaním. O cene iných tovarov a služieb v ponuke spoločnosti KAPOS bude záujemca informovaný priamo na webstránke www.kapos.sk alebo na požiadanie prostredníctvom emailovej správy alebo telefonicky.
2.4.     O dodacích a platobných podmienkach v súvislosti s jednotlivými tovarmi a službami ponúkanými spoločnosťou KAPOS je Záujemca informovaný v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo na webstránke www.kapos.sk, prípadne prostredníctvom emailovej správy alebo telefonicky.
2.5.     Na účely objednávania Vstupeniek na Podujatia je Záujemca v pozícii spotrebiteľa so všetkými z toho vyplývajúcimi právami podľa právnych noriem platných a účinných na území Slovenskej republiky.
2.6.     Na účely zmluvných vzťahov medzi Záujemcom a spoločnosťou KAPOS, ktoré sa netýkajú predaja Vstupeniek na Podujatia, je Záujemca v pozícii obchodného partnera spoločnosti KAPOS.
2.7.     Spoločnosť KAPOS je viazaná ponukou Vstupeniek vrátane ich ceny uverejnej na webstránke www.kapos.sk od okamihu potvrdenia Objednávky do uplynutia lehoty, v ktorej má Záujemca Vstupenky zaplatiť. Ak Záujemca nezaplatí cenu Vstupeniek v uvedenej lehote, spoločnosť KAPOS nie je svojou ponukou ďalej viazaná. V súvislosti s inými tovarmi a službami je spoločnosť KAPOS viazaná svojou ponukou do okamihu uvedeného v konkrétnej ponuke.
2.8.     Náklady na komunikáciu so spoločnosťou KAPOS prostredníctvom webstránok, emailu alebo telefónu zodpovedajú bežným telekomunikačným poplatkom.
2.9.     Na všetkých Podujatiach platia aj príslušné Prevádzkové pravidlá podujatia, ktoré sú záväzné pre návštevníkov Podujatia. Kúpou Vstupenky Majiteľ vstupenky zároveň súhlasí s Prevádzkovými pravidlami.
2.10.     V prípade, ak Majiteľ vstupenky prevedie Vstupenku na ďalšiu osobu, je povinný túto osobu upozorniť na tieto Všeobecné obchodné podmienky, ako aj na prípadné Prevádzkové pravidlá Podujatia.
2.11.     V prípade, ak spoločnosť KAPOS nie je zároveň aj Usporiadateľom Podujatia, zabezpečuje predaj Vstupeniek iba ako sprostredkovateľ. V takomto prípade kúpou Vstupenky vstupuje Majiteľ vstupenky do zmluvného vzťahu priamo s Usporiadateľom. Spoločnosť KAPOS v takomto prípade ako sprostredkovateľ predáva Vstupenky v prospech Usporiadateľa a prijíma od Záujemcov finančné plnenia v mene Usporiadateľa. Informácie o Usporiadateľovi Podujatia sú zverejnené spolu s informáciami o Podujatí.
2.12.     Majiteľ vstupenky je povinný predložiť platnú Vstupenku na výzvu príslušného personálu pri vstupe na Podujatie, ako aj kedykoľvek počas Podujatia, ak sa nachádza v priestoroch Podujatia.
2.13.     Vstupenka je platná na jeden vstup. Opätovný vstup je Majiteľovi vstupenky umožnený, iba ak to dovoľujú Prevádzkové pravidlá Podujatia. Akonáhle Majiteľ vstupenky použil Vstupenku na návštevu podujatia (prešiel vstupnou bránou) stáva sa Vstupenka neprenosnou.

3.     Objednávka a kúpa Vstupeniek

3.1.     Záujemca si môže objednať Vstupenku na podujatie od spoločnosti KAPOS prostredníctvom formulára umiestneného na webstránke www.kapos.sk alebo prostredníctvom emailu na adresu office@kapos.sk, alebo aj telefonicky. Spoločnosť KAPOS je oprávnená vyžiadať si od Záujemcu údaje potrebné na spracovanie Objednávky.
3.2.     Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou KAPOS sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, ako aj zo samotného objednávkového formulára na webstránke www.kapos.sk.
3.3.     Odoslaním Objednávky Záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Záujemca je dostatočným spôsobom upozornený na tieto obchodné podmienky a má možnosť sa s nimi oboznámiť pred odoslaním Objednávky. Záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami v znení, aké majú v okamihu odoslania Objednávky a tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou zmluvy medzi Záujemcom a spoločnosťou KAPOS.
3.4.     Objednávka je pre Záujemcu aj spoločnosť KAPOS záväzná okamihom jej potvrdenia zo strany spoločnosti KAPOS. Spoločnosť KAPOS elektronicky potvrdí Objednávku bezodkladne po jej doručení, týmto okamihom sa stáva Objednávka záväznou a medzi Záujemcom a spoločnosťou KAPOS vzniká zmluva, ktorej predmet je bližšie špecifikovaný v Objednávke, súčasťou tejto zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky. Objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup. Elektronické potvrdenie prijatia Objednávky sa Záujemcovi zobrazí v jeho internetovom prehliadači. Spoločnosť KAPOS zároveň Záujemcovi odošle aj potvrdzujúcu emailovú správu Záujemcovi na emailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke.
3.5.     Objednávka prestáva byť záväzná a zmluva medzi Záujemcom a spoločnosťou KAPOS zaniká, v prípade ak Záujemca neuhradí cenu Vstupenky na účet spoločnosti KAPOS v lehote uvedenej v potvrdzujúcej emailovej správe. Cena Vstupenky sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti KAPOS uvedený v potvrdení Objednávky.
3.6.     V prípade neúplnej Objednávky bude Záujemca pred jej odoslaním primerane upozornený a bude mať možnosť údaje v Objednávke doplniť a opraviť. Záujemca má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať údaje na Objednávke a prípadné chyby opraviť.
3.7.     Jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk. Záujemca a spoločnosť KAPOS môžu uzatvoriť zmluvu aj v inom jazyku, ktorému obe strany rozumejú.
3.8.     Uzatvorená zmluva je archivovaná spoločnosťou KAPOS za účelom jej splnenia. Tieto obchodné podmienky sú dostupné na webstránke www.kapos.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Záujemcom.

4.     Dodacie podmienky

4.1.     V súvislosti s dodaním objednaných Vstupeniek odošle spoločnosť KAPOS zakúpené Vstupenky Záujemcovi na adresu uvedenú v jeho Objednávke bezodkladne po obdržaní platby od Záujemcu. Ak nie je uvedené inak, bude k cene Vstupeniek pripočítaný manipulačný poplatok vo výške 3 EUR, v ktorom je zahrnutá cena poštovného a balného. Vstupenky budú Záujemcovi odoslané doporučene.
4.2.     Na každej Vstupenke je uvedený názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cena Vstupenky a označenie zakúpeného miesta na Podujatí (okrem Podujatí, ktoré sú na státie).
4.3.     Na Vstupenke sa môžu nachádzať aj iné údaje, ako napríklad dátum a čas predaja Vstupenky, číselný rad hárku Vstupenky, ako aj prvky zabezpečujúce Vstupenku pred zneužitím.
4.4.     V súvislosti s dodaním iných tovarov a služieb budú dodacie podmienky dohodnuté so Záujemcom individuálne.
4.5.     Zároveň s dodaním Vstupeniek alebo iných tovarov a služieb bude Záujemcovi doručený aj daňový doklad vzťahujúci sa na tieto tovary a služby, ak to právne predpisy vyžadujú.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1.     Pri uzatvorení zmluvy o kúpe Vstupeniek na diaľku (teda prostredníctvom internetu, emailovej správy, telefónu, faxu a pod.), má Záujemca, v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia Vstupeniek. Odstúpením Záujemcu od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Odstúpenie od zmluvy môže Záujemca uplatniť u spoločnosti KAPOS s.r.o., Vajnorská 98/C, Bratislava 831 04, Slovenská republika. Záujemca nemá právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Vstupenky použil (navštívil Podujatie) alebo ich znehodnotil.
5.2.     Záujemca je povinný spolu s prejavom vôle smerujúcemu k odstúpeniu od zmluvy doručiť spoločnosti KAPOS aj Vstupenky, ktorých sa odstúpenie od Zmluvy týka. Záujemca je povinný vrátiť Vstupenky nepoškodené.
5.3.     Spoločnosť KAPOS prevezme Vstupenky späť a vráti Záujemcovi cenu zaplatenú za Vstupenky najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Za deň odstúpenia od zmluvy sa považuje deň, keď bol prejav vôle Záujemcu smerujúci k odstúpeniu od zmluvy doručený spoločnosti KAPOS.
5.4.     Pri uzatvorení inej zmluvy ako zmluvy o kúpe Vstupeniek bude Záujemca poučený o prípadnom práve odstúpiť od takejto zmluvy.

6. Práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

6.1.     Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (ak nie je uvedené inak, napr. ak Podujatie trvá viac dní). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka platnosť.
6.2.     Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatiach. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Usporiadateľa, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ vstupenky sa použitím Vstupenky stáva zmluvným partnerom Usporiadateľa daného Podujatia. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Prevádzkovými pravidlami Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.
6.3.     Majiteľ vstupenky je povinný informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, na webstránke www.kapos.sk.

7. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb

7.1.     Služby ponúkané na Podujatiach nie sú službami spoločnosti KAPOS, ak spoločnosť KAPOS nie je zároveň Usporiadateľom Podujatia. Pre jednotlivé Podujatia platia Prevádzkové pravidlá daného Podujatia.
7.2.     K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného Podujatia, je Usporiadateľ povinný prostredníctvom webstránky www.kapos.sk, informovať Majiteľov vstupeniek a Záujemcov o zmene, zrušení, náhradnom termíne Podujatia, prípadne o mieste a čase vracania ceny Vstupeniek. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa Podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín Podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).
7.3.     Pri zmene v Podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak Usporiadateľ neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny Vstupenky, a to v rozsahu určenom Usporiadateľom, vracajú do 60 pracovných dní po uskutočnení Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí Usporiadateľ a oznámi Majiteľom vstupeniek prostredníctvom webstránky www.kapos.sk.

8. Reklamačný poriadok

8.1.     V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 4.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom vstupenky rezervované Podujatie a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti KAPOS reklamovať, a to telefonicky alebo prostredníctvom emailovej správy, prípadne písomne formou poštovej zásielky na adresu KAPOS s.r.o., Vajnorská 98/C, Bratislava 831 04, Slovenská republika. Spoločnosť KAPOS môžete kontaktovať na emailovej adrese office@kapos.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421/903 843 781.
8.2.     V prípade reklamácie spoločnosť KAPOS bezodkladne, najneskôr v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle Majiteľovi vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád Vstupenky (výmenu Vstupenky, alebo vrátenie ceny Vstupenky).
8.3.     V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia je Majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke www.kapos.sk. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom spoločnosti KAPOS, Majiteľ vstupenky zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu office@kapos.sk alebo poštovej zásielky na adresu spoločnosti KAPOS. K žiadosti o vrátenie ceny Vstupenky je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade ceny Vstupenky na účet spoločnosti KAPOS, Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiada Majiteľ Vstupenky peniaze za zrušené/zmenené Podujatie uhradiť. V prípade, ak podľa oznamu bude vstupné vrátené prostredníctvom Usporiadateľa Podujatia, zašle Majiteľ vstupenky žiadosť o vrátenie vstupného priamo na adresu Usporiadateľa uvedenú v oznámení.
8.4.     Spoločnosť KAPOS v prípade, ak nie je Usporiadateľom Podujatia, nezodpovedá za Usporiadateľa ani za Podujatie, zmluvný vzťah je uzatvorený medzi Usporiadateľom a držiteľom Vstupenky, ktorý je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny Usporiadateľa a usporiadateľskej služby. V prípade zrušenia/zmeny Podujatia nemá Majiteľ vstupenky nárok na vrátenie ceny za vykonané služby spoločnosťou KAPOS spojené s dodaním vstupenky. Spoločnosť KAPOS neposkytne Záujemcovi náhrada iných výdavkov spojených s Podujatím (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).
8.5.     Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť spoločnosti KAPOS. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný spoločnosti KAPOS predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné potvrdiť vlastníka danej vstupenky, spoločnosť KAPOS po konzultácii s Usporiadateľom a jeho výslovnom schválení vystaví Majiteľovi vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 5,- EUR a vyplnení čestného vyhlásenia novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

9. Ochrana osobných údajov

9.1.     Spoločnosť KAPOS ako Usporiadateľ, resp. ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Záujemcov a Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/emailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Záujemcov a Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na Podujatia, na účely zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) spoločnosti KAPOS a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Získané osobné údaje budú sprístupnené na vyššie uvedený účel Usporiadateľovi Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané.
9.2.     Odoslaním Objednávky udeľuje Záujemca v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti KAPOS a príslušnému Usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Záujemcu podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
9.3.     Spoločnosť KAPOS sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
9.4.     Spoločnosť KAPOS sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.
9.5.     Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti KAPOS, ako aj s Prevádzkovým poriadkom Podujatia, ktoré navštevuje.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.     Platné Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na webstránkach spoločnosti KAPOS. Spoločnosť KAPOS je oprávnená tieto obchodné podmienky meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy alebo so zmenou tovarov a služieb, ktoré ponúka.
10.2.     Ak je Záujemca, v zmysle platnej právnej úpravy, v postavení spotrebiteľa, primerane sa na jeho zmluvný vzťah so spoločnosťou KAPOS vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ustanovenia zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, ustanovenia zákona č. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj ustanovenia zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
10.3.     V prípadoch, keď Záujemca dojedná so spoločnosťou KAPOS zmluvný vzťah individuálne, vzťahujú sa na tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti KAPOS zo dňa 1.10.2010