Objednávka

Pavol Bršlík

Objednávka
1. kategória: 79,- Počet ks:
2. kategória: 59,- Počet ks:
3. kategória: 39,- Počet ks:
4. kategória: 19,- Počet ks:

K cene objednaných vstupeniek účtujeme jednotný manipulačný poplatok vo výške € 3,-.

Vstupenky objednávam ako

Na základe objednávky Vám pošleme e-mailom výzvu na úhradu ceny lístkov.
Neuhradenie predmetnej ceny má za následok zrušenie objednávky.
Faktúru (daňový doklad) Vám pošleme po úhrade spolu s lístkami na koncert doporučenou poštou.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
(kategórie)

Schéma kategorizácie, neslúži na výber miesta. Vstupenky prideľujeme v poradí, v akom prišli platby, počnúc od najlepších voľných miest.

Schéma sedenia